VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA INSTAGRAMU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA INSTAGRAMU
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Předmětem těchto „všeobecných pravidel“ pro konání soutěží
na instagramovém prolu „hezkyzadek_cz“ je stanovení obecně
závazných pravidel online soutěží na tomto prolu.
2. Případná „individuální pravidla“ pro konání konkrétní soutěže
budou stanovena přímo u příspěvku, kterým bude tato soutěž
vyhlášena. V případě rozporu individuálních pravidel
s všeobecnými pravidly mají přednost pravidla individuální.
3. Soutěže a propagační akce na instagramovém prolu nejsou
žádným způsobem organizovány, sponzorovány, podporovány
či spravovány společností Meta a nijak s nesouvisí.
Společnost Meta je kompletně osvobozena od závazků vůči
každému soutěžícímu.
4. Soutěžící poskytují své osobní údaje pořadateli soutěže a nikoliv
společnosti Meta.
5. Zapojením soutěžícího do soutěže vzniká pořadateli právo
zpracovávat osobní údaje soutěžícího v rozsahu nezbytném pro
to, aby soutěž proběhla podle všeobecných i individuálních
pravidel a aby mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
6. Soutěžící poskytuje zapojením se do soutěže pořadateli
výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních
údajů (jméno, příjmení, prolová fotka, uživatelské jméno na
Instagramu, adresu pro doručování a jiné) ve své marketingové
databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za
účelem nabízení obchodu a služeb.
7. Pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžícího předat pouze
smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži,
zejména smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují
marketingové, IT, účetní a právní služby.
 
 

8. Pořadatel soutěže tímto informuje každého soutěžícího, který
poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle čl. I. odst.
5. těchto všeobecných pravidel, o jeho právech vyplývajících ze
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném
znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je
dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo
při porušení tohoto zákona se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy. Souhlas ke
zpracování údajů může být za podmínek tohoto zákona kdykoli
odvolán na adrese sídla pořadatele.
9. Pořadatel není povinen uchovávat dotazy soutěžících, ani na ně
jakkoli odpovídat.
II. POJMY
1. „Pořadatelem“ je společnost Dreams Costumes s. r. o., IČ 479 72
343, se sídlem Gajdošova 12, 702 00 Ostrava 2, není-li stanoveno
jinak.
2. „Soutěžícím“ je jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která splní
všeobecné i individuální podmínky soutěže, jejíž instagramový
prol je starší tří měsíců od vyhlášení soutěže a je plně
v souladu s právním řádem České republiky. Osoby mladší 18 let
se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého
zákonného zástupce a toto svolení jsou povinny v případě
potřeby písemně doložit. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni
zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
3. „Výhercem“ se rozumí soutěžící, který splnil všeobecná pravidla
soutěže, individuální pravidla soutěže a byl vybrán způsobem,
který je specikován ve všeobecných či individuálních
pravidlech soutěže.

 
 

4. „Vyhlášení soutěže“ je oznámení o konání soutěže na
instagramovém prolu pořadatele. Začátek a konec soutěže je
specikován v individuálních pravidlech.
III. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Vstupem do soutěže soutěžící prohlašuje, že se seznámil s
všeobecnými i individuálními pravidly soutěže a zavazuje se je
dobrovolně dodržovat.
2. Ze všech odpovědí, které byly soutěžícími zaslány v příslušném
soutěžním období, vybere organizátor výherce. Výherci budou
vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání
soutěže. Výběr výherců je zcela na uvážení pořadatele. Počet
výherců bude uveden v individuálních pravidlech. Případný jiný
mechanismus určení výherce bude uveden v individuálních
pravidlech.
3. Nebude-li v individuálních pravidlech uvedeno jinak, je počet
odpovědí na jednoho soutěžícího omezen na jednu odpověď.
4. Předmět výhry bude specikován v individuálních pravidlech.
5. Deklarované výhry nejsou převoditelné a nelze je vyměnit.
Nebude možné využít hotovostních nebo kreditních alternativ.
Pokud by z důvodů, které pořadatel soutěže nemohl ovlivnit,
nebylo možné uvedenou výhru (výhry) poskytnout, vyhrazuje si
pořadatel právo poskytnout výhru (výhry) náhradní ve stejné
nebo vyšší hodnotě. Všechny výhry podléhají podmínkám a
ustanovením poskytovatelů služeb zahrnutých v příslušné
výhře.
6. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru a
nelze ji vymáhat.
7. Výherce bude zveřejněn po skončení soutěže na
instagramovém prolu pořadatele (tj. hezkyzadek_cz). Po

 
 

zveřejnění své výhry v soutěži je výherce povinen do 3 dnů
kontaktovat pořadatele. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě nebo
odmítne-li svoji výhru, ztrácí na tuto výhru nárok, a to bez
náhrady.
8. Ztratí-li výherce nárok na výhru dle čl. III. odst. 7. těchto pravidel
nebo bude-li mít pořadatel oprávněné podezření, že výherce
jakýmkoliv způsobem porušil všeobecná či individuální pravidla
soutěže, bude pořadatelem určen a zveřejněn náhradní
výherce.
9. Způsob předání výhry je stanoven osobním převzetím výhry
výhercem v místě, které stanoví pořadatel soutěže. Není-li
domluveno jinak.
10. Veškeré spory, vzniklé v souvislosti se soutěží, řeší s konečnou
platností a dle vlastního uvážení pořadatel. Jakékoliv námitky či
stížnosti lze poslat na email: prob@seznam.cz
IV. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO
1. Soutěžící svou účastí v soutěži prohlašuje, že se účastní
dobrovolně, seznámil se s jejími všeobecnými i individuálními
pravidly a zavazuje se je plně respektovat.
2. Soutěžící se zavazuje sdělit pořadateli úplné a pravdivé
informace potřebné k předání výhry.
3. Soutěžící plně nese své individuální náklady spojené s účastí
v soutěži (sms, mms, přístup k internetu atd.).
4. Zveřejněním fotograe na instagramovém prolu pořadatele
soutěžícím poskytuje soutěžící nevýhradní licenci k užití této
fotograe pořadateli. Za zveřejnění fotograe a textu na
stránkách pořadatele nepřísluší soutěžícímu žádná náhrada ani
benety.

 
 

5. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého
příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na
vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde
uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu
pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla
pořadatelem nad rámec výše uvedený soutěžící souhlasí s tím,
že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně
potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem,
pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití nepřísluší
soutěžícímu žádná dodatečná nanční či nenanční odměna.
6. Soutěžící bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se
může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření
již pořadatel neodpovídá.
V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího,
který nesplňuje pravidla soutěže, u něhož je důvodné
podezření, že porušuje všeobecná či individuální pravidla
soutěže, jeho jednání je podvodné, nekalé nebo nečestné.
2. Pořadatel může vyloučit ze soutěže také soutěžícího, jehož
instagramový prol či chování na Instagramu odporuje
pravidlům Instagramu nebo platné legislativě České republiky.
3. Pořadatel má právo ze soutěže vyřadit příspěvky, které nejsou
v souladu s právním řádem České republiky nebo odporují
dobrým mravům (např. vulgární, rasistické či urážlivé).
4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv odvolat, pozastavit,
změnit či ukončit bez udání důvodů, stejně jako doplnit či
změnit všeobecná či individuální pravidla soutěže, a to zejména
v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem

 
 

nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě
nemá soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění.
5. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou selháním
systémů nebo programového vybavení, které nemá původ
v zaviněném jednání pořadatele.
6. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace
Instagram.
7. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení výhry, ke které
došlo v důsledku nedostatečné součinnosti výherce či vinou
dopravce.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Všeobecná a individuální pravidla soutěže se řídí právním
řádem České republiky.
2. Všeobecná pravidla jsou k nahlédnutí v písemné formě v sídle
pořadatele, tedy na adrese: Gajdošova 12, 702 00 Ostrava 2.
3. Tato všeobecná pravidla jsou platná od 7. 12. 2023.
Datum: Podpis:

Zpět do obchodu